"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji

ul. Betonowa 1
86-005 Białe Błota
woj. kujawsko-pomorskie

NIP: 554 031 36 27
Regon 091290814

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
KRS 0000046100

Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 1.884.748,05 zł

O firmie

"PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. w restrukturyzacji jest przedsiębiorstwem budowlanym ze 120-letnim doświadczeniem. Jako wiodący producent sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej Spółka liczy się na rynku prefabrykacji betonowej w Polsce. Sztandarowym produktem jest beton sprężony, który najczęściej w postaci elementów stropowych (sprężone płyty Spiroll są benchmarkowym produktem na polskim rynku) generuje ponad 50% obrotu przedsiębiorstwa.

 

              OBWIESZCZENIE

Do wierzycieli Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet” Białe Błota S.A.

 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet” Białe Błota S.A. informuję, iż z uwagi na czasowe zmniejszenie dochodów Spółki i brak prawomocnego zakończenia postępowań sądowych o zapłatę należności przysługujących Spółce, niemożliwym stało się dalsze wykonywanie układu w brzmieniu przyjętym postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XV Wydziału Gospodarczego 13 stycznia 2022 r.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi działalność operacyjną i podtrzymuję wolę zaspokojenia wierzycieli. Z uwagi na przejściową sytuację finansową nie jest jednak w stanie obsługiwać rat układu. W związku z powyższym Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania o zmianę układu. W dniu 2 kwietnia 2024 r. otwarte zostało przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XV Gospodarczy postępowanie o zmianę układu, które aktualnie toczy się pod sygn. akt BY1B/GReu/4/2024. Mając na uwadze powyższe zostaną Państwu przedstawione zmodyfikowane propozycje układowe.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt XV GRu 2/17 dokonał wpis o następującej treści:

,,Postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000046100) prowadzone przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRu 2/17 zostało zakończone z dniem 11 marca 2022 r. wskutek uprawomocnienia postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 13 stycznia 2022 r. o zatwierdzenie układu.

Funkcję nadzorcy wykonania układu objął doradca restrukturyzacyjny Lilia Masojć-Adamczyk ( numer licencji 251).”

 

 

OBWIESZCZENIE

            Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie o sygn. akt XV GRu 2/17 zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu układowym przez wierzycieli dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji z siedzibą w Bydgoszczy ((KRS 0000046100)

o następującej treści:

 

„GRUPA I:

 1. Spłata 35% wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w dwudziestu siedmiu ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. Łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu sześciu rat (od 1 raty do raty 26) będzie wynosiła 15 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  3. Ostatnia dwudziesta siódma rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty;
 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
 3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika

 

GRUPA II:

 1. Spłata 35 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w osiemdziesięciu trzech ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. Łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu czterech rat (od 1 raty do raty 24) będzie wynosiła 17 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  3. Łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych pięćdziesięciu ośmiu rat (od 25 raty do 82 raty) będzie wynosiła 19 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  4. Ostatnia osiemdziesiąta trzecia rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty;
 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
 3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego dłużnika.

 

GRUPA III:

 1. Spłata 15 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w siedemdziesięciu dziewięciu ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu czterech rat (od 1 raty do raty 24) będzie wynosiła 20 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej z wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  3. łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych pięćdziesięciu czterech rat (od 25 raty do 78 raty) będzie wynosiła 30 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  4. ostatnia siedemdziesiąta dziewiąta rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty;
 2. umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
 3. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika.

 

GRUPA IV:

 1. spłata 100% wierzytelności, tj. zarówno wierzytelności głównej, jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek (zarówno powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania układowego Dłużnika, jak i po tym dniu), w czterdziestu siedmiu miesięcznych ratach płatnych w ostatnim dniu miesiąca na następujących zasadach:
  1. pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. łączna kwota spłaty w ramach każdej z czterdziestu sześciu rat (od 1 raty do raty 46) będzie wynosiła 40 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  3. czterdziesta siódma rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty (w tym odsetki naliczone od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty).

 

GRUPA V: 

 1. spłata 50 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w osiemdziesięciu czterech ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;
  2. łączna kwota spłaty w ramach każdej z czterdziestu ośmiu rat (od 1 raty do raty 48) będzie wynosiła 25 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  3. łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych dwudziestu trzech rat (od 49 raty do 83 raty) będzie wynosiła 80 000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;
  4. osiemdziesiąta czwarta rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty.
 2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;
 3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika.

Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Wniosek o uzasadnienie na piśmie i doręczenie postanowienia można złożyć w terminie tygodniowym od ogłoszenia postanowienia. Zażalenie na postanowienie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.”.

 

 

Wybór audytora badającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2021 i 2022

Uchwała Nr 12/X/2021

 

,,OBWIESZCZENIE 

Sędzia — komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET — BIAŁE BŁOTA S.A. w restrukturyzacji ogłasza, że w sprawie o sygn. akl XV GRu 2/17 postanowieniem z dnia 21 maja 2021 roku stwierdzono przyjęcie układu następującej treści:

GRUPA I:

1. Spłata 35% wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w dwudziestu siedmiu ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

1) Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu:

2) Łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu sześciu rat (od I raty do raty 26) będzie wynosiła 15 000, 00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

3) Ostatnia dwudziesta siódma rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty:

2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej:

3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w rym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika

GRUPA II:

1. Spłata 35 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w osiemdziesięciu trzech ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

1) Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca. w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu:

2) Łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu czterech rat (od 1 raty do raty 24) będzie wynosiła 17.000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

3) Łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych pięćdziesięciu ośmiu rat (od 25 raty do 82 raty) będzie wynosiła 19.000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

4) Ostatnia osiemdziesiąta trzecia rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty;

2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;

3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego dłużnika.

GRUPA III:

1. Splata 15 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w siedemdziesięciu dziewięciu ratach miesięcznych. płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

1) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu:

2) łączna kwota spłaty w ramach każdej z pierwszych dwudziestu czterech rat (od I raty do raty 24) będzie wynosiła 20.000, 00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej z wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

3) łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych pięćdziesięciu czterech rat (od 25 raty do 78 raty) będzie wynosiła 30.000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

4) ostatnia siedemdziesiąta dziewiąta rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty:

2.umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej:

3.umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika.

GRUPA IV:

1) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu;

2) łączna kwota spłaty w ramach każdej z czterdziestu sześciu rat (od I raty do raty 46) będzie wynosiła 40.000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;

3) czterdziesta siódma rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty (w rym odsetki naliczone od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia zapłaty).

GRUPA V:

1. spłata 50 % wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych naliczonych do dnia otwarcia postępowania układowego w osiemdziesięciu czterech ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

1) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca po upływie szóstego miesiąca, w którym stwierdzono prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu:

2) łączna kwota spłaty w ramach każdej z czterdziestu ośmiu rat (od I raty do raty 48) będzie wynosiła 25 000, 00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie;

3) łączna kwota spłaty w ramach każdej z następnych dwudziestu trzech rat (od 49 raty do 83 raty) będzie wynosiła 80.000,00 zł i będzie podzielona proporcjonalnie do udziału każdej wierzytelności w ogólnej sumie zobowiązań pozostałych do spłaty w tej Grupie:

4) osiemdziesiąta czwarta rata obejmie pozostałą część wierzytelności do spłaty.

2. Umorzenie pozostałej części wierzytelności głównej;

3. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych. w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych po dniu otwarcia postępowania układowego Dłużnika.

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów ,,PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach informuje, iż powziął wiadomość o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 marca 2020 roku, nr 51/2020, pozycja 14577, następującej treści:

 

,,Sędzia komisarz w postępowaniu układowym dłużnika Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów ,,PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji w Białych Błotach postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. postanowił przeprowadzić głosowanie nad układem w trybie pisemnego zbierania głosów, z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli.

Na powyższe postanowienie dłużnikowi i wierzycielom przysługuje zażalenie. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

Wierzycielom zostaną doręczone drogą pocztową karty do głosowania wraz z propozycjami układowymi, nad którymi będą głosowali oraz wskazaniem, do jakiej daty można wysyłać ważne głosy na adres sądu restrukturyzacyjnego.

Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może głosować również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazania imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazania, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu”.

 KONTAKT              

  centrala

  kom. 697 643 891

  kadry@prefabet-bb.com.pl

 
  sprzedaż / dział projektowy

  kom. 503 11 00 22

  projektowy1@prefabet-bb.com.pl

  handlowy@prefabet-bb.com.pl

Nasze realizacje

 • slajd1
 • slajd2
 • slajd3
 • slajd4
 • slajd5
 • slajd6
 • slajd7
 • slajd8

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń