ESPI RAPORT NR 4/2018 opublikowano 4.06.2018 roku

Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Spółka”’ „Prefabet-BB”) z siedzibą w Białych Błotach informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Subfundusz Akcji) z siedzibą w Warszawie [dalej: „ Fundusz_1”] i Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Subfundusz Spółek Wzrostowych) z siedzibą w Warszawie [dalej: „Fundusz_2”] reprezentowanych przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Towarzystwo”, „TFI”] zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Prefabet-BB o następującej treści:

„Działając w imieniu Towarzystwa, występującego jako organ zarządzanych przez TFI funduszy: Fundusz_1, Fundusz_2 [dalej łącznie jako: „Fundusze”], w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2), w związku z 87 ust. 1 pkt 2) lit. a, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512) [dalej jako: „Ustawa”], niniejszym zawiadamiamy o zmniejszeniu stanu posiadania akcji spółki Prefabet-BB posiadanych przez Fundusze oraz zmniejszeniu dysponowaną przez Fundusze ogólną liczbą głosów w Spółce poniżej progu 5%.

Zmiana stanu posiadania akcji Prefabet-BB powodująca zmniejszenie dysponowaną przez Fundusze ogólną liczbą głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiła na skutek zawarcia przez Fundusz_2 w dniu 22 maja 2018 r., transakcji sprzedaży na rynku regulowanym 1.150 szt. (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 0,13% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.150 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 0,13% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej jako Transakcja”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji:

Fundusz_1 posiadał 8.161 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 0,93 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,93% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Fundusz_2 posiadał 35.881 (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 4,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 35.881 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 4,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po przeprowadzeniu Transakcji:

Fundusz_1 posiadał 8.161 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 0,93% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.161 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,93% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Fundusz_2 posiadał 34.731 (trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji Spółki, reprezentujących 3,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 34.731 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,96% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Dodatkowo informujemy, że:

  1. nie istnieją podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki,
  2. nie istnieją inne niż Fundusze, fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, które posiadałyby akcje Spółki;
  3. w odniesieniu do Funduszy nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie;
  4. nie przysługuje Funduszom prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.
  5. CC 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji , którego likwidatorem jest Towarzystwo, posiada 31.387 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących 3,58 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 31.387 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 3,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.”


Podstawa prawna:
70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca Spółkę:

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

projekt i wykonanie: RYAN - tworzenie stron www, usługi informatyczne Toruń, pozycjonowanie stron Toruń